Schapenhouderij Truipoppe

Schapenhouderij Truipoppe

De schapen van Truipoppe worden geweid in het prachtige veenweidegebied De Eilandspolder. Naast schapen bestaat de vee uit talrijke beschermde weidevogels zoals de grutto. Samen met Staatsbosbeheer verzorgen ze voor de weidevogels een gunstige habitat. Dit betekent dat de fokschapen zich ook onder hardere omstandigheden moeten handhaven.

De lammeren groeien volledig zonder krachtvoer op. Doel is de input aan voer zo laag mogelijk te houden (minder dan 5%). De goede groei komt dan volledig door een uitstekende gras-kruiden begrazing.

Maatregelen

  • Verantwoorde stikstofuitstoot, beperking middels nb-vergunning
  • Erfinrichting natuurvriendelijk en regiospecifiek
  • Hoog slootwaterpeil van -0,25 tot -0,50
  • Extensieve veebezetting
  • Begrazing door schapen, waar nodig van rietopslag

Voordelen

  • Lage dierproductie (betere weerbaarheid dier)
  • Meer biodiversiteit (insecten, bodemleven, zoogdieren, watervogels)
  • Predatie beperking