Agroforestry

Wat is agroforestry?

Agroforestry is een landbouwpraktijk waarbij meerjarige houtige gewassen (bomen en struiken) bewust worden gecombineerd met (éénjarige) landbouwgewassen en/of dieren. Zo kunnen rijen bomen in een akker worden aangeplant, oeverstroken aangelegd en voederhagen in weilanden voor koeien en geiten worden aangeplant. Ook het aanleggen van voedselbossen is mogelijk waar voedsel wordt geproduceerd. Dit in een hoogdivers ecosysteem met de gelaagde structuur en diverse functies van een natuurlijk bos. Op deze site vind je kennisdossiers waarin informatie staat over het toepassen van agroforestry. Verder vind je bestaande initiatieven die deze vorm van landbouw in de praktijk brengen.

Door agroforestry in diverse vormen en op verschillende schaalniveaus toe te passen kan een duurzaam landbouwsysteem ontwikkeld worden. Dit minimaliseert productierisico’s, heeft ecologische meerwaarde op de biodiversiteit en draagt zorg voor een gevarieerder landschap. Bovendien helpt het bij een efficiënter gebruik van nutriënten, verbeterde organische stofopbouw en de afname van bestrijdingsmiddelen. Maar ook voor een verbeterde vastlegging van koolstof in bomen en bodem en een optimalisatie van ruimtegebruik.

Initiatieven Agroforestry

Kennisdossiers Agroforestry

Praktische handvatten 

In het project ‘Proeftuin voor Agroforestry in Noord-Holland’ heeft Natuur en Milieufederatie Noord-Holland met partners een integraal plan van aanpak ontwikkeld: Agroforestry op het landbouwbedrijf. Hierin staan praktische handvatten voor landbouwers en andere belanghebbenden om de inpassing van agroforestry op het landbouwbedrijf en in het Noord-Hollandse landschap te stimuleren. In dit project werken we samen met Louis Bolk Instituut, Clusius College, Landscape Foodscape (herstellende tuin- en landschapsarchitectuur, voedselbosbouw en educatie) en voedselbosinitiatieven (een drietal agrarische ondernemers en een GGZ-instelling).

Voor dit project is sprake van steun uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.