Agroforestry

Wat is Agroforestry?

Agroforestry is een landbouwpraktijk waarbij meerjarige houtige gewassen (bomen en struiken) bewust worden gecombineerd met (éénjarige) landbouwgewassen en/of dieren. Zo kunnen rijen bomen in een akker worden aangeplant, oeverstroken worden aangelegd en voederhagen in weilanden voor koeien en geiten worden aangeplant. Ook kunnen voedselbossen worden aangelegd waar voedsel wordt geproduceerd in een hoogdivers ecosysteem met de gelaagde structuur en diverse functies van een natuurlijk bos. Op deze site vind je kennisdossiers waarin informatie staat over het toepassen van agroforestry. Verder vind je bestaande initiatieven die deze vorm van landbouw in de praktijk brengen.

Door agroforestry in diverse vormen en op verschillende schaalniveaus toe te passen kan een duurzaam landbouwsysteem ontwikkeld worden. Dit minimaliseert productierisico’s, heeft ecologische meerwaarde op de biodiversiteit en draagt zorg voor een gevarieerder landschap. Bovendien helpt het bij een efficiënter gebruik van nutriënten, verbeterde organische stofopbouw, afname van bestrijdingsmiddelen, verbeterde vastlegging van koolstof in bomen en bodem en een optimalisatie van ruimtegebruik.

Initiatieven Agroforestry

Kennisdossiers Agroforestry

‘Proeftuin voor Agroforestry in Noord-Holland’

In het project ‘Proeftuin voor Agroforestry in Noord-Holland’ ontwikkelt Natuur en Milieufederatie Noord-Holland met partners een integraal plan van aanpak. Hierin staan praktische handvatten voor landbouwers en andere belanghebbenden om de inpassing van agroforestry op het landbouwbedrijf en in het Noord-Hollandse landschap te stimuleren. In dit project werken we samen met Louis Bolk Instituut, Clusius College, een voedselbosadviseur en voedselbosinitiatieven (een drietal agrarische ondernemers en een GGZ-instelling).

Voor dit project is sprake van steun uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.