Akkerbouwbedrijf Reiderwolderpolder

Akkerbouwbedrijf Reiderwolderpolder

Net als de acht voorgaande generaties boert Cors Onnes nu samen met zijn zoon Leendert Jan in het Oldambt bij hun Akkerbouwbedrijf Reiderwolderpolder. In de uitgestrektheid van de Reiderwolderpolder verbouwen zij voornamelijk wintertarwe, koolzaad en suikerbieten. Sinds enkele jaren zien zij het belang van een gezonde, levende bodem voor hun bedrijf: ‘Vroeger pikten de meeuwen de wormen uit de grond bij het ploegen. De laatste jaren amper. Het bodemleven is minder geworden’. Mede daarom hebben zij – soms in samenwerking met organisaties – de volgende maatregelen op hun bedrijf in werking gezet.

Natuurinclusieve maatregelen

Verbetering organische stofgehalte en bodemvruchtbaarheid door gebruik te maken van stro-rijke geitenmest.

Niet-kerende grondbewerking proberen zij zoveel mogelijk toe te passen om bodemleven zo te sparen. Een bouwvoorlichter zorgt voor lucht in de bodem.

Groenbemesters zaaien zij in de herfst voor de bieten. Tussen de oogst en het zaaien van wintergranen is er te weinig tijd voor de planten om uit te groeien tot een goed gewas. Uit ervaring geeft bladrammenas een duidelijk betere beworteling dan raaigras of Phacelia.

Het aanleggen van een vogelakker bestaande uit luzerne met een natuurbraakstrook in het midden. Dit in samenwerking met Vogelbescherming Nederland en Werkgroep Grauwe Kiekendief

De akkerranden met bloemen en kruidenmengsels zijn meestal zo’n 12 meter breed en in de toekomst mogelijk breder. Er zijn duidelijk minder tot geen insecticiden nodig bij het verbouwen van de gewassen.

Landschapselementen zoals struwelen met meidoorn zullen onderdeel zijn van de ‘natuurrijke slaperdijk’, waar schapen extensief op zullen grazen. Dit zal meer biodiversiteit aantrekken, waaronder vogels.

Aangespoeld riet van de Dollard-kwelders composteren zij in het voorjaar en verspreiden zij na de oogst over hun akkers.