Wintervoedselakker

Wintervoedselakker

Wintervoedselakkers zijn akkers die voor 90-100% bestaan uit granen en kruiden die niet worden geoogst en ondergeploegd tot het volgende jaar (mei-maart). De zaden blijven op de akker. Hiermee zijn ze een belangrijke voedselbron en een schuilplaats voor overwinterende akkervogels zoals de veldleeuwerik, de gele kwikstaart en de graspieper. De akkers zijn ook belangrijk voor muizen en deze trekken op hun beurt uilen en roofvogels aan. Ook in de zomer zijn deze akkers een voedselbron voor vogels door de rijkdom aan insecten. Zo zorgt de wintervoedselakker voor een hoge biodiversiteit en een completer voedselweb. Kortom het voedselweb is in het hele gebied completer. Dit zorgt ervoor dat de akkers minder gevoelig worden voor ziektes en plagen.

Aan de slag

In het rapport ‘Praktijkvragen en tips veldexcursie akkervogels’ vindt u praktische tips over de aanleg van een wintervoedselakker.

Subsidies

Indien u gebruik wilt maken van een subsidie kunt u zich aansluiten bij een Agrarisch Collectief. Een Agrarisch Collectief is een samenwerkingsverband van agrariërs en grondgebruikers die agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitvoeren in een bepaald gebied. Het Agrarisch Collectief is ook de uitvoerder van de subsidieregeling Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer.

De maatregelen die u kunt nemen zijn ondergebracht in verschillende pakketten waarbij pakketeisen geformuleerd zijn. Samen met het Agrarisch Collectief kiest u voor het pakket dat past in het gebiedsplan.

Afhankelijk van de zwaarte van de pakketten die gekozen worden, krijgt u als boer een vergoeding per ha (subsidiestelsel SNL). Deze vergoeding kan variëren van enige honderden euro’s tot meer dan duizend euro per ha/jr.

Contactpersonen en meer informatie

Voor meer informatie en aanvraag van de subsidie neemt u contact op met het Agrarisch Collectief waaronder u geografisch gezien valt. Er zijn 4 collectieven in de provincie Noord-Holland:
Agrarisch Collectief Texel
Agrarisch Collectief Hollands Noorden
Agrarisch Collectief Water Land en Dijken
Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid

Studieclub kennisverbreding akkernatuur

Agrarische Natuurvereniging Hollandse Noorden is in 2017 een studieclub kennisverbreding Akkernatuur gestart. Kijk voor meer informatie of aanmelden bij deze kennisclub op de website van Hollandse Noorden.

Meer informatie

Praktijkvragen en tips veldexcursie akkervogels

Werkgroep grauwe kiekendief