Weidegang

Weidegang

Weidegang is kortweg het laten beweiden van het grasland door vee. Dat dit als aparte maatregel is gedefinieerd hangt samen met het feit dat veel boeren tot op de dag van vandaag het vee permanent op stal houden. Weidegang heeft onder andere een positief effect op de botanische samenstelling (zoals witte klaver in verband met natuurlijke stikstofbinding), op de ammoniakemissie en op het bodemleven. Koemest biedt namelijk broedplaatsen voor wormen die het strooisel verteren en de bodemstructuur in de bovenste bodemlaag bepalen. De gewenste resultaten hangen niet alleen samen met de beweidingsduur zelf, maar ook met het oppervlakte dat beweid wordt en de startdatum. Men spreekt van weidegang als minimaal op 120 dagen per jaar en minimaal 6 uur per dag vee buiten is. Het buiten laten lopen van vee wordt door burgers zeer gewaardeerd omdat het hoort bij het Nederlandse cultuurlandschap.

Praktische informatie is onder ander beschikbaar via de kennissite van Stichting Weidegang.

Weidegangtoeslag

Verschillende zuivelcoöperaties geven een toeslag op de melkprijs voor deelnemende boeren. Andere initiatieven doen formeel niet aan weidegangtoeslag omdat weidegang voor deelnemende boeren verplicht wordt gesteld. De melk wordt tegen een iets hogere prijs aangeboden aan supermarkten, streekwinkels en particulieren. Voorbeelden hiervan zijn:

Friesland Campina
Weerribben Zuivel
Zuivelcoöperatie Amstelgoed Natuurzuivel 
Natuurboeren
Noorder landmelk

Meer informatie kunt u vinden op Stichting Weidegang en de factsheet van LTO

Andere natuurinclusieve maatregelen

Op zoek naar andere maatregelen om natuurinclusieve landbouw toe te passen? Kijk dan op deze pagina voor een compleet overzicht.