Vogelakker en vogelakkerrand

Vogelakker en vogelakkerrand

Akkers en akkerranden worden met speciale eiwitgewassen, granen en kruiden ingezaaid in stroken. Op deze manier dienen deze vogelakkers en -randen in de zomer en in de winter als gebied waar akkervogels (zoals de veldleeuwerik, gele kwikstaart en graspieper) regelmatig terugkeren om zich te voeden. In de zomer dienen deze vogelakkers en vogelakkerranden als broedgebied. Naast het aantrekken van vogels zijn deze maatregelen ook gunstig voor het aantrekken van insecten waaronder vlinders, muizen en roofvogels. De insectenrijkdom is in het broedseizoen gunstig voor de overlevingskansen van de jonge vogels. Door de toename van natuurlijke vijanden van plaagorganismen in het gewas, is het gebruik van bestrijdingsmiddelen op de productieakker fors minder. Ook neemt het aantal bestuivende insecten in het gewas toe. Kortom het voedselweb is in het hele gebied completer. Dit zorgt ervoor dat de akkers minder gevoelig worden voor ziektes en plagen.

Aan de slag

In het rapport ‘Aanleg en onderhoud van akkerranden’ van het Louis Bolk Instituut, vindt u praktische tips over de aanleg en het beheer van akkerranden. In het rapport wordt andere aangegeven dat het belangrijk is om:

• vooraf een goede afweging te maken voordat u aan de slag gaat en eventueel een overeenkomst afsluit. Houd er rekening mee dat naast kruiden ook onkruiden zich ontwikkelen.

• duidelijke doelen te kiezen waarvoor de akkerrand wordt ingepast. Zoek daarna de meest geschikte plek en een passend zaaizaadmengsel.

• het aanleggen van vogelakkerranden onderdeel van uw beheersplan te maken en daarbij bewust te kiezen voor het type dat aansluit bij uw bedrijf en omgeving. Download het volledige rapport voor meer tips.

Subsidies

Indien u gebruik wilt maken van een subsidie kunt u zich aansluiten bij een Agrarisch Collectief. Een Agrarisch Collectief is een samenwerkingsverband van agrariërs en grondgebruikers die agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitvoeren in een bepaald gebied. Het Agrarisch Collectief is ook de uitvoerder van de subsidieregeling Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer.

De maatregelen die u kunt nemen zijn ondergebracht in verschillende pakketten waarbij pakketeisen geformuleerd zijn. Samen met het Agrarisch Collectief kiest u voor het pakket dat past in het gebiedsplan. Afhankelijk van de zwaarte van de pakketten die gekozen worden, krijgt u als boer een vergoeding per ha (subsidiestelsel SNL). Deze vergoeding kan variëren van enige honderden euro’s tot meer dan duizend euro per ha/jr.

Contactpersonen en meer informatie

Voor meer informatie en aanvraag van de subsidie neemt u contact op met het Agrarisch Collectief waaronder u geografisch gezien valt. Er zijn 4 collectieven in de provincie Noord-Holland:
Agrarisch Collectief Texel
Agrarisch Collectief Hollands Noorden
Agrarisch Collectief Water Land en Dijken
Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid

Studieclub kennisverbreding akkernatuur

Agrarische Natuurvereniging Hollandse Noorden is in 2017 een studieclub kennisverbreding Akkernatuur gestart. Kijk voor meer informatie of aanmelden bij deze kennisclub op de website van Hollandse Noorden.

Overige informatie

Aanleg en onderhoud van akkerranden: Onkruid de baas blijven. Louis Bolk Instituut, Driebergen (Luske, B., A.J.T.M. Hospers-Brands, L. Janmaat. 2015)

Brochure over biodiversiteitsakkers, met handleiding.

Brochure Fab en akkerranden: voor natuurlijke plaagbeheersing

Bloeiend bedrijf Glossy: over de resultaten van een bloeiend bedrijf

Andere natuurinclusieve maatregelen

Op zoek naar andere maatregelen om natuurinclusieve landbouw toe te passen? Kijk dan op deze pagina voor een compleet overzicht.