Plas-dras

Plas-dras

Plas-dras is het (tijdelijk) onder water zetten van grasland of greppels (greppel plas-dras). Ook het onder water zetten, inunderen, van bloembollenvelden kunnen we onder deze maatregel scharen. Meestal wordt de maatregel in graslanden genomen om betere leefomstandigheden te creëren voor weidevogels in de directe omgeving. Weidevogels gebruiken deze plasjes om er voedsel te zoeken (wormen o.a.), te baltsen, te slapen en te ruien. In februari en maart zijn dit de plekken waar grutto’s bij aankomst zich verzamelen. Pas later gaan ze de weilanden in om er te broeden. Gedurende het broedseizoen blijven deze plekken wel in trek. En niet alleen voor weidevogels. Ook andere steltlopers zoals Kleine plevieren en kluten weten de veldjes te vinden. Gestreefd wordt naar een halve hectare plas-dras per 100 ha.

Bij bollenakkers wordt inundatie gebruikt om de bodem vrij te maken van aaltjes, onkruid en bollenresten. Deze aanpak voorkomt het inzetten van (te veel) chemische bestrijdingsmiddelen. Ook hier zijn de onder water gelopen percelen in trek bij tal van vogels (eenden, meeuwen, steltlopers) die er een extra voedselbron vinden (muggenlarven, wormen, watervlooien).

Naast bovengenoemde voordelen kan een plas-dras ook gunstig zijn voor de toename van verschillende plantensoorten op de grens van water en land. En dat trekt weer insecten aan. Bovendien wordt een plas-dras landschappelijk hoog gewaardeerd. Zelfs kan een plas-dras gecombineerd met de opvang van neerslagoverschotten.

Een goed beheer is essentieel voor het laten functioneren van de plas-dras. Bij een slecht beheer kunnen ook nadelige effecten optreden voor water- en bodemkwaliteit.

Aan de slag

Op de website van de Vogelbescherming staan enkele tips bij het toepassen van Plas-dras.

Subsidies

Subsidies zijn beschikbaar via de gebruikelijke kanalen bij de Agrarische Collectieven. Een plas-dras maakt ook onderdeel uit van bepaalde weidevogelpakketten.

Informatie

De Vogelbescherming heeft op basis van de laatste wetenschappelijk onderbouwde inzichten een factsheet over vernatting gepubliceerd. Op de website Het landbouwportaal vindt u meer informatie over duurzame landbouw in Noord-Holland.

Contactpersonen

Water, Land en Dijken

Hollands Noorden

Noord-Holland Zuid

Texel

Andere natuurinclusieve maatregelen

Op zoek naar andere maatregelen om natuurinclusieve landbouw toe te passen? Kijk dan op deze pagina voor een compleet overzicht.