Paludicultuur – natte teelt

Paludicultuur – natte teelt

Agrarische percelen worden op grote schaal ontwaterd om landbouw mogelijk te maken. Met name in het veenweidegebied zorgt dit voor bodemdaling en daarmee gepaard gaande veenoxidatie en CO2-uitstoot. Paludicultuur is een nieuwe vorm van landbouw die geschikt is om toe te passen in gebieden met een hoge grondwaterstand, zoals veengebieden. Gewassen die verbouwd kunnen worden zijn bijvoorbeeld lisdodde, veenmos, kroosvaren, riet, wilgen en wilde rijst. Veenmos is onder andere geschikt als substraat voor groente- of bollenteelt, waar lisdodde en riet veelgebruikte grondstoffen voor bouwmaterialen zijn. Daarnaast kan lisdodde en kroosvaren gebruikt worden als veevoer. Het Louis Bolk Instituut doet momenteel onderzoek naar de verdere toepassing van natte teelt gewassen als veevoer. Ook wordt onderzocht hoe deze gewassen het beste verbouwd en geoogst kunnen worden.

Naast het tegengaan van bodemdaling en verminderen van CO2-uitstoot, zorgt natte teelt met alternatieve gewassen ook voor stimulering van biodiversiteit. Moerassoorten zoals libellen, verschillende vogels, maar ook verschillende soorten orchideeën kunnen hiervan profiteren. Bovendien vindt ondergronds nieuwe veenvorming plaats waarbij CO2 wordt vastgelegd.

Meer informatie

Paludicultuur is nog een vrij nieuw begrip in de landbouw. Er wordt dan ook nog veel onderzoek gedaan. Momenteel lopen er onder andere experimenten in Nauerna (Zuiderveen) en Landsmeer (Ilperveld). Ook het Louis Bolk Instituut doet experimenten met natte teelt gewassen in de melkveehouderij. Verder staat er in dit rapport van het vakblad natuur, bos en landschap waardevolle informatie en ook dit artikel in het Stadswerk Magazine.

Subsidies

Op dit moment zijn er nog geen officiële subsidies voor paludicultuur. Er wordt echter wel financiering gegeven voor pilotprojecten en onderzoeksprojecten. Ook loopt er nog onderzoek naar mogelijkheden om subsidie te krijgen voor CO2-vastlegging in de bodem in de vorm van carbon credits.

Andere natuurinclusieve maatregelen

Op zoek naar andere maatregelen om natuurinclusieve landbouw toe te passen? Kijk dan op deze pagina voor een compleet overzicht.

Bronnen

Fritz, C., Lamers, L. P. M., Dijk, G. V., & Smolders, A. J. P. (2014). Paludicultuur–kansen voor natuurontwikkeling en landschappelijke bufferzones op natte gronden.

Van Gerwen, R. (2010). Vernatten van Veengebieden – Natte teelt kansrijk voor agrariërs

Project Veen, Voer, Verder. Natte teelten als alternatief landgebruik in het veenweidengebied. Via (http://www.louisbolk.org/nl/landbouw/onderzoek-klimaat/natte-teelten-voor-de-melkveehouderij