Overbreedte sloot benutten voor biodiversiteit

Overbreedte sloot benutten voor biodiversiteit

Normaal gesproken wordt een sloot jaarlijks gemaaid en gebaggerd door het waterschap om het doorstroomprofiel van het water te garanderen. Door dit slootbeheer worden veel planten en dieren het slachtoffer. En dat is slecht voor de biodiversiteit. Als de sloot breed genoeg is en er een overbreedte aanwezig is, biedt het waterschap ruimte om geen maai- en baggerbeheer toe te passen (waardoor er ruimte voor groei is). Hierdoor blijven de waterplanten intact en kunnen vissen, insecten hiervan profiteren.

Door deze maatregel, een vorm van natuurvriendelijk oeverbeheer, profiteren heel veel planten en dieren. De biodiversiteitstoename gaat samen met voldoende waterafvoer. De natuur krijgt (letterlijk) meer ruimte. De begroeide oever beschermt de kanten tegen afkalving en uitspoeling van voedingsstoffen van het land naar het water. Dit is gunstig voor de waterkwaliteit en het land. Deze maatregel kan ook worden toegepast in combinatie met de aanleg van een Natuurvriendelijke oever.

Aan de slag

Op basis van eigen inzicht kunt u bepalen om geen maai- en baggerbeheer toe te laten passen door het waterschap. Neem hiervoor contact op met het waterschap.

Kennis van de bodem en van de natuurlijke omgeving van de waterloop spelen hierbij wel een rol. Neem voor het uitwisselen van ervaringen contact op met Annemarie Koelemeijer van het Agrarische Collectief Water Land en Dijken, of Ellen Mul-van Baar van het Agrarisch Collectief Hollands Noorden via 0299-437 463.

Subsidies

Kijk voor het gebruikmaken van subsidie bij Natuurvriendelijke oever en Landschapselementenregeling.

Contactpersonen en meer informatie

Kijk voor aanpassing van het maai- en baggerbeheer op de website van het Hoogheemraadschap Noorderkwartier. Bekijk hiervoor ook de brochure van het Hoogheemraadschap.