Nestkasten voor vogels

Nestkasten voor vogels

Nestkasten zijn kunstmatige nest- en schuilgelegenheden voor dieren. Dit zijn nestgelegenheden aanvullend op de natuurlijke mogelijkheden (voor onder andere de koolmees, pimpelmees, roodborst, heggenmus, bosuil, vleermuis en insecten). Het kunnen ook nestgelegenheden zijn die in natuurlijke vorm in Nederland niet voorkomen en dus voor het voortbestaan van de soort essentieel zijn (voor onder andere de kerkuil, steenuil gierzwaluw, huiszwaluw en de ooievaar). Nestkasten zorgen voor het toevoegen van een schakel in het voedselweb en zijn positief voor de biodiversiteit. Dit kan weer van belang zijn voor de bestrijding van plagen en het ecologisch evenwicht op de boerderij.

Aan de slag

Voordat u aan de slag gaat met het plaatsten van nestkasten voor vogels kunt u advies inwinnen bij Stichting Landschap Noord-Holland. Om de kans van het bezetraken van de kast te vergroten is het van belang om goed na te denken over de plek waar de kast moet komen. Hiervoor is de inrichting van de omgeving en de windrichting van belang. Ook de vorm, grootte en de invliegopeningen van de kast zijn van belang. Elke soort heeft hiervoor zijn eigen voorkeur. Het wel of niet plaatsen van een nestkast hangt ook af van de beheerdoelstellingen in de directe omgeving. Tegenstrijdigheden moeten worden voorkomen, zoals bijvoorbeeld roofvogels en weidevogeldoelstellingen.

Subsidies

Voor sommige maatregelen voor bijzondere soorten (zeldzame en kritische soorten) was een soortenstimuleringsregeling van toepassing. Zie hiervoor de lijst op de website van Stichting Landschap Noord-Holland. (Landschap Noord-Holland voert de soortenbeschermingsregeling uit namens de provincie Noord-Holland). Helaas is deze regeling per 1 januari 2018 gestopt en worden aanvragen op dit moment niet meer in behandeling genomen. We hebben nog geen informatie over eventuele opvolgende subsidiemogelijkheden.

Contactpersonen en meer informatie

Neem voor meer informatie over de soortenbeschermingsregeling contact op met Nicky Schuurman van Stichting Landschap Noord-Holland, via: 088 0064400.

Andere natuurinclusieve maatregelen

Op zoek naar andere maatregelen om natuurinclusieve landbouw toe te passen? Kijk dan op deze pagina voor een compleet overzicht.