Natuurvriendelijke oever

Natuurvriendelijke oever

Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever als geleidelijke overgang van water naar land wordt beschouwd als zeer effectieve maatregel om het ecologisch functioneren van wateren te verbeteren. Natuurvriendelijke oevers vormen een beschutte leefomgeving voor bijvoorbeeld insecten, kikkers, padden, kleine zoogdieren en vissen. De oever- en waterplanten zijn een prima plek om te schuilen, op te groeien, voort te planten en voedsel te vinden. Ook veel vogels zoals de rietzanger en karekiet voelen zich er thuis. Sommige natuurvriendelijke oeverplanten, zoals waterriet, gaan algengroei tegen. Dit alles levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit. Deze maatregel stimuleert de biodiversiteit, mits ook na aanleg het beheer natuurvriendelijk plaatsvindt. De hoge biodiversiteit kan een rol spelen in de natuurlijke plaagbestrijding en het verminderen van chemische bestrijding.

Aan de slag

Voor deze maatregel is een goede voorbereiding noodzakelijk. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) heeft hiervoor een handreiking geschreven: Handreiking Natuurvriendelijke Oevers.

Voor het beheer van een natuurvriendelijk oever zijn verschillende waterpakketten beschikbaar via de Agrarische Collectieven (een samenwerkingsverband van agrariërs en grondgebruikers die agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitvoeren in een bepaald gebied). Het gaat hierbij onder andere om de volgende pakketten:

· rietzoom en rietperceel

· baggeren met baggerpomp

· duurzaam slootbeheer en ecologisch slootschonen

· botanisch waardevolle weiderand en slootkantbeheer

Subsidies

Voor de aanleg is de subsidieregeling ‘Natuurvriendelijke Oever’ bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en andere waterschappen beschikbaar.

Contactpersonen en meer informatie

Neem voor informatie over de verschillende waterpakketten contact op met het Agrarisch Collectief waaronder je geografisch gezien valt. Er zijn vier collectieven in de provincie Noord-Holland:

Agrarisch Collectief Texel

Agrarisch Collectief Hollands Noorden

Agrarisch Collectief Water Land en Dijken

Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid