Bodembedekking met groenbemesters en mulch

Bodembedekking met groenbemesters en mulch

Na de oogst van een gewas is het belangrijk de bodem zo snel mogelijk weer te bedekken met gewassen om (wind)erosie, uitdroging, waterstagnatie en uitspoeling van nutriënten (voedingsstoffen) te voorkomen. Bovendien kunnen goed gekozen bodembedekkers de opbouw van organische stof en nutriënten in de bodem stimuleren.

Waterinfiltratie

Hoe langer de bodem bedekt is met gewassen, des te beter de structuur en daarmee de waterinfiltratie capaciteit van de bodem. Bovendien is een begroeide akker minder gevoelig voor uitdroging door directe verdamping en verharding van de toplaag. Aan de andere kant helpt bodembedekking ook in natte omstandigheden om te voorkomen dat water stagneert. Doordat de wortels van bodembedekkende planten de grond vasthouden, is er minder kans op erosie door wind of water.

Beter bodemleven

Ook voor de nutriëntbalans, biodiversiteit en het bodemleven is het belangrijk om voor goede bedekking te zorgen. Groenbemesters zoals wintergranen, koolsoorten of gras-klaver mengsels zijn bijvoorbeeld goede vanggewassen om als bodembedekker te gebruiken. Bovendien verrijken groenbemesters na omwerken in de grond de bodem in organisch materiaal. Stikstofbindende gewassen zoals klaversoorten, luzerne en bonen kunnen evenals bijdragen aan nutriëntopbouw. Alle vanggewassen dragen bij aan het voorkomen van nutriëntuitspoeling. Een mengsel dat aantrekkelijk is voor insecten of vogels verhoogt de (functionele) biodiversiteit.

Mulch

Bodembedekking kan ook door middel van mulch, waarbij de bodem bedekt wordt met restmateriaal van gewassen. Mulching zorgt net als groenbemesters voor verbeterde waterinfiltratie, bescherming tegen uitdroging en een gezonder bodemleven.

Dat deze maatregel op de lange termijn rendabel is laat de ervaring van de Stichting Veldleeuwerik zien. Hierbij hebben telers met bodemmaatregelen en andere duurzaamheidsmaatregelen na 15 jaar stabielere opbrengsten die minder gevoelig zijn voor weersinvloeden, waardoor de opbrengsten toegenomen zijn.

Zelf aan de slag

Meer informatie en advies over groenbemesters vind je in dit artikel van de Universiteit van Wageningen en op de website van Alliance. Biologische mengsels voor groenbemesters zijn onder andere te koop op de website van De bolster, alwaar ook goed advies voor het telen wordt gegeven. Op Kennisakker.nl staat een handleiding die meer inzicht geeft in het toepassen van deze maatregel.

Subsidie

Tot 2020 kunnen akkerbouwers hun vanggewassen laten meetellen voor de vergroeningsmaatregelen binnen het het vergroeningsbeleid van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Andere natuurinclusieve maatregelen

Op zoek naar andere maatregelen om natuurinclusieve landbouw toe te passen? Kijk dan op deze pagina voor een compleet overzicht.