Regels en vergunningen

18 juli 2019

Regels en vergunningen

Belangrijk om te checken voordat je van start gaat met agroforestry is of er eventuele regels gelden of vergunningen nodig zijn. Wat wel en niet mag in een gebied is vaak afhankelijk van het bestemmingsplan en gebiedsvisies. Zo is in sommige gebieden de visie om het landschap open te houden, ofwel vanuit cultuur-historisch perspectief ofwel vanuit veiligheidsoverwegingen of voor weidevogels. In dit geval mogen er niet zomaar bomen geplant worden op een stuk grond, ook niet als de grond van jezelf is. Hetzelfde geldt voor bestemmingsplannen. Is een bepaald gebied aangewezen voor landbouw, dan mogen daar niet zomaar bomen geplant worden. De regels kunnen per gebied verschillen.

Vanuit het project Proeftuin voor Agroforestry van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland is een stappenplan en checklist van wetten en regels ontwikkeld waarmee je te maken krijgt als je bomen op landbouwgrond aanplant.

Omgevingswet

Bepaalde zaken zijn vastgelegd in de omgevingswet. Hier staat in vastgelegd of je een vergunning nodig hebt voor bepaalde ondernemingen, zoals het planten van bomen in cultuurhistorisch gebied. Doe de check op de site van de Rijksoverheid. Je kunt ook de bestemmingsplannen voor jouw gebied checken. Verder zijn er regels omtrent Natura 2000 gebieden, welke zijn vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Bovendien gelden er regels vanuit Rijkswaterstaat/waterschappen over waterdoorgangen en waterbergingsgebieden.

In het project Voedsel uit het Bos is een helder overzicht gemaakt van Wet en Regelgeving en subsidiemogelijkheden omtrent voedselbossen.

De WUR heeft een handig document samengesteld met regels omtrent agroforestry.

Perceelregistratie

Agrariërs die percelen in eigendom hebben of pachten moeten deze registreren in het perceelregister bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Lees hier meer over Perceelregistratie voor gewassystemen Agroforestry.