Regels en vergunningen

18 februari 2024

Regels en vergunningen

Belangrijk om te checken voordat je van start gaat met agroforestry is of er eventuele regels gelden of vergunningen nodig zijn. Wat wel en niet mag in een gebied is vaak afhankelijk van het bestemmingsplan en gebiedsvisies. Zo is in sommige gebieden de visie om het landschap open te houden, ofwel vanuit cultuurhistorisch perspectief ofwel vanuit veiligheidsoverwegingen of voor bijvoorbeeld weidevogels. In dit geval mogen er niet zomaar bomen geplant worden op een stuk grond, ook niet als de grond van jezelf is. Hetzelfde geldt voor bestemmingsplannen. Is een bepaald gebied aangewezen voor landbouw, dan mogen daar niet zomaar bomen geplant worden. De regels kunnen per gebied verschillen.

Vanuit het project Proeftuin voor Agroforestry van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland is een stappenplan en checklist van wetten en regels ontwikkeld waarmee je te maken krijgt als je bomen op landbouwgrond aanplant.

Omgevingswet

Bepaalde zaken zijn vastgelegd in de omgevingswet. Hier staat in vastgelegd of je een vergunning nodig hebt voor bepaalde ondernemingen, zoals het planten van bomen in cultuurhistorisch gebied. Doe de check op de website van het Omgevingsloket. Je kunt daar ook de bestemmingsplannen voor jouw gebied bekijken. Verder zijn er regels omtrent Natura 2000 gebieden. Bovendien gelden er regels vanuit Rijkswaterstaat en de Waterschappen over waterdoorgangen en waterbergingsgebieden.

Green Deal Voedselbossen publiceerde in 2021 een handleiding over wet- en regelgeving.

Ook de WUR heeft een handig document samengesteld met regels omtrent agroforestry.

Perceelregistratie

Agrariërs die percelen in eigendom hebben of pachten moeten deze registreren in het perceelregister bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Lees hier meer over Perceelregistratie voor gewassystemen Agroforestry.

Subsidiemogelijkheden

In het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is per 1 januari 2023 het aantal bomen op bouw- of grasland verhoogd van 50 naar 100 bomen per hectare om meer ruimte te bieden voor agroforestry. Voor permanente teelten zoals fruit- en notenbomen is er geen maximum. Daarnaast tellen landschapselementen mee voor de basispremie. Voor meer informatie zie Agroforestry GLB 2024.

Agroforestry Netwerk Nederland heeft ook een overzicht van de verschillende subsidiemogelijkheden.