Stichting HoeDuurzaam

Stichting HoeDuurzaam

De stichting heeft als doel de bodemkwaliteit in het gebied te verbeteren zodat de maisteelt op een duurzame manier kan plaatsvinden met een zo laag mogelijke impact op de drinkwaterkwaliteit. De impact is het doorsijpelen van te veel stikstof in het drinkwater. Bij bodemkwaliteit gaat het onder meer over het vochtvasthoudend vermogen van de bodem en een hoge ‘natuurlijke’ bodemvruchtbaarheid. Cruciaal voor beide is een voldoende hoog organisch stofgehalte van de bodem. Alle deelnemende boeren experimenteren volop om ervoor te zorgen dat het organisch stofgehalte wordt verhoogd. Men gebruikt voor de bemesting onder andere het onderzaaien van gras en de dikke fractie van de mest, berm- en slootmaaisel.

Maatregelen

Kringlooplandbouw
Communicatie en voorlichting

Het vernieuwende karakter van deze vorm van landbouw en de samenwerking met diverse organisaties maakt dat er ook vanuit het buitenland interesse wordt getoond.