Biologische melkveehouder Al

Biologische melkveehouder Al

Boer Gert Jan Al heeft op zijn biologische melkveehouderij over een lengte van 2 kilometer een natuurvriendelijke oeverbeschoeiing aangebracht om te voorkomen dat de oever afkalft, ook door betreding van de koeien. Het afkalven van de oever is slecht voor zijn bedrijf omdat er grondverlies plaatsvindt. De oever is nu voorzien van een flauw talud om meer variantie te krijgen in groeiomstandigheden voor planten. Om te voorkomen dat ook deze natuurvriendelijke oever verder afkalft, wordt deze beschermd met een natuurvriendelijke oeverbeschoeiing in de vorm van wilgentenen. De oever zelf is beplant met rietstekken en kruidenrijk oevermengsel om een eerste begin te maken met het herstel van de begroeiing. Na 10 jaar zijn de wilgentenen vergaan en vervangen door deze begroeiing.

Maatregel

De maatregel is niet alleen gunstig voor het beschermen van het land tegen afkalving. De maatregel is ook gunstig voor de rijkdom aan planten en dieren en heeft een positieve invloed op de waterkwaliteit. Bovendien zijn de koeien ermee gebaat omdat zij dit water drinken. En dit heeft weer een positieve invloed op de gezondheid van de koe en voor de melk.

Natuurinclusief maatregelen:

-Natuurvriendelijke oeverbeschoeiing van wilgentenen.
Natuurvriendelijke oever.
-Weidevogelbeheer bestaande uit:  7 ha kruidenrijk grasland en zwaar beheer,  30 ha nestbescherming en pacht bij Landschap Noord-Holland.

Informatie:

Landschapselementenregeling Landschap Noord-Holland