Akkerbouwbedrijf Elswerd

Akkerbouwbedrijf Elswerd

Akkerbouwbedrijf Elswerd is al sinds het begin van de twintigste eeuw van de familie van Jurtko en Joke Boerma, en ligt op de historische gronden van het Groninger Hogeland in Rottum. Op 64 hectare verbouwen ze vooral wintergraan – waaronder tarwe en gerst -, pootaardappelen, suikerbieten en snijmais. Ook laten ze gras-klavers groeien en 2 soorten van het wat meer experimentele miscanthus, dat dient voor dakbedekking en als ingrediënt voor compost. Het verwerken van organische reststromen is een belangrijk thema in hun bedrijfsvoering. Een andere pijler vormen de ‘natuurlijke barrières’: hoe kan je bermen en akkerranden zo goed mogelijk benutten, waardoor jouw bedrijf, maar ook ander leven daar voordeel van heeft?

Natuurinclusieve maatregelen:

Akkerranden en bloemstroken voor verhoging van biodiversiteit en natuurlijke plaagbestrijding.

Organisch materiaal wordt na compostering weer terug op het land gebracht en verbetert de bodem en het bodemleven.

Door fermentatie van organisch materiaal (Bokashi) is er geen verlies van koolstof en dus van energie. Ook deze plantenresten voeden de bodem en leiden zo tot kringlooplandbouw.

Natuurvriendelijke oevers: overjarig riet in de sloot laten staan.

Gebruik van groenbemesters.

Cultuurhistorisch: behoudt natuurlijk reliëf van voormalige kweldergebied.

 

Naast natuurwaarden, staat de mens ook hoog in het vaandel. Betrokkenheid komt duidelijk naar voren in hun ‘boerenlandpad’, vrij toegankelijke wandelpaden met groene lanen. Soms openen ze ook hun deuren om hun boeiende bedrijfsvoering in dit gangbare akkerbouwbedrijf te delen met geïnteresseerden.